Regulamin | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Projekt Językowy "Nasza Europa"

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Projekt  Językowy "Nasza Europa" realizowany jest przez firmę Nasza Europa z  siedzibą w Szczecinie ul. H. Dąbrowskiego 38-40, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
2. Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i pracujących w województwie zachodniopomorskim w zakresie równoległego rozwoju wszystkich kompetencji językowych oraz informatycznych.
3. Udział w Projekcie jest dofinansowany, część kosztów ponosi uczestnik Projektu.
4. Projekt będzie realizowany na terenie Szczecina w okresie od  01.09.2017 do 31.08.2018.

§ 2. OFEROWANE FORMY SZKOLENIA
1. Projekt obejmuje szkolenie językowe jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, na które składa się:
a) 48 zajęć 45-minutowych 
b) zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dni robocze w godzinach porannych, popołudniowych lub weekendowych. Godziny zajęć są ustalane przez Biuro Rekrutacyjne Projektu.
2. Języki obce oferowane są na poziomach:
a) początkującym „zerowym”;
b) podstawowym;
c) średnio zaawansowanym; pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych. O przyjęciu na poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany decyduje test kwalifikacyjny.  

§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU
1. Szkolenie kierowane jest do osób poszukujących pracę, zatrudnionych, prowadzących działalność, uczących się oraz będących w wieku poprodukcyjnym. Uczestnikiem Szkolenia w ramach Projektu może być każda osoba  z wykształceniem, co najmniej gimnazjalnym.
2. O przyjęciu do grup decyduje spełnienie kryteriów formalnych, kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem preferowanej grupy docelowej oraz możliwość utworzenia grup jednorodnych pod względem znajomości języka.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, w tym także ankiet na potrzeby sprawozdawczości również po zakończeniu szkolenia;
b) wypełniania testów w formie elektronicznej lub papierowej na potrzeby oceny postępów w nauce.
2. Niedopełnienie obowiązków przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Projekcie.
3. Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu uwarunkowane jest udziałem w min. 50% zajęć z lektorem.
4. Uczestnik Projektu ma prawo uczestniczyć w nauce kilku języków jednocześnie.

§ 5. ETAPY REKRUTACJI
1. Rekrutacja Uczestników Projektu rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu do momentu zapełnienia wszystkich dostępnych w ramach Projektu miejsc.
2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w §3 niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jednocześnie staje się deklaracją uczestnictwa oraz akceptacją niniejszego Regulaminu w Szkoleniu, przesłać go elektronicznie lub dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres Biura Projektu.
3. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego Biuro Rekrutacyjne Projektu prześle na podany przez Uczestnika adres e-mailowy potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
4. W  przypadku Szkolenia na poziomie średnio zaawansowanym ze wszystkich języków w pierwszej kolejności po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma test kwalifikacyjny, który należy rozwiązać i odesłać na adres e-mailowy Biura Projektu we wskazanym terminie. Niewypełnienie testu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. Dopiero po uzyskaniu zaliczenia testu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
5. O ostatecznym przyjęciu do grupy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
6. Kolejnym etapem rekrutacji jest podpisanie: Oświadczenia uczestnictwa w Projekcie, Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracji udziału, dokonanie opłaty za kurs w biurze rekrutacyjnym we wskazanym drogą e-mailową terminie.
7. Po wypełnieniu wszystkich formalności Uczestnik otrzyma legitymację ucznia oraz Informator uczestnika Projektu. Wyrażenie przez niego zgody na zaproponowany termin zajęć jest równoznaczne z uczestnictwie w przydzielonej grupie do zakończenia Projektu.
8. Nie podpisanie dokumentów,  skutkuje wykreśleniem z listy Uczestników Projektu.
9. Przewiduje się utworzenie 18 grup języka niemieckiego i angielskiego oraz 6 grupy języka hiszpańskiego, włoskiego, jednorodnych pod względem języka i poziomu jego znajomości, o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych.
10. O przyjęciu do danej grupy decyduje poziom znajomości języka. Jeśli dwie osoby ubiegają się o miejsce na tym samym poziomie, lecz jest tylko jedno miejsce w grupie, o przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów formalnych, a następnie kolejność zgłoszeń.
11. Jeśli Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do żadnej z grup, zostanie wpisany na listę rezerwową z której Organizator może korzystać w przypadku dodatkowej rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce.
12. Warunkiem uruchomienia danej grupy językowej na rano jest jest zebranie 8 osób a na weekendy i popołudnia 10 osób.

§ 6. KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Koszt uczestnictwa w Projekcie w grupach popołudniowych i weekendowych wynosi  425 zł (za 48 zajęć 45-minutowych = 2160 minut lektoratów) co stanowi 64,39% kosztu.
2. Koszt Projektu w grupach popołudniowych i weekendowych dla jednej osoby wynosi 660 zł, z czego 40,15% jest dofinansowana.
3. Koszt uczestnictwa w Projekcie w grupach porannych wynosi  352 zł (za 48 zajęć 45-minutowych = 2160 minut lektoratów) co stanowi 53,33% kosztu.
4. Koszt Projektu w grupach porannych dla jednej osoby wynosi 660 zł, z czego 46,67% jest dofinansowana.
5. Brak możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
6. Możliwość uregulowania opłaty za kurs 3 miesięczny na dwie raty: ( 352 zł /2 + 5% ceny 3 miesięcznego kursu), (425 zł /2 + 5% ceny 3 miesięcznego kursu).
7. Brak możliwości zwrotu zaliczki w wysokości 100 zł wpłaconej przy zapisaniu się na kontynuację kursu.
8. Osoby, które płacą za kurs w ratach są zobowiązane uregulować pozostałe raty w wyznaczonym przez siebie lub szkołę terminie.
9. Koszt zakupu podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu.
10. Dodatkowo uczestnik kursu językowego w Projekcie Nasza Europa przy podpisaniu dokumentów i opłaceniu kursu otrzymuje 10 godzin dodatkowego kursu obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym, podczas udziału w kursie 3 miesięcznym (nie dotyczy kursów wakacyjnych 1,5 miesięcznych i kursów konwersacji) Kurs zostanie zorganizowany w salach komputerowych Szkoły w kilku terminach, które zostaną zaproponowane przez Biuro Projektu - jeżeli słuchacz nie weźmie udziału w terminie wcześniej potwierdzonym bez wyjaśnienia przyczyn nie ma możliwości skorzystania kolejny raz. Przy zapisie na szkolenie MS Excel jest pobierana kaucja w wysokości 20 zł - kaucja zostaje zwrócona słuchaczowi jak skorzysta z kursu w potwierdzonym wcześniej przez siebie terminie.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Instytucja Szkoleniowa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. Instytucja Szkoleniowa zastrzega sobie prawo do wstrzymywania lub odwoływania zajęć w grupach językowych z powodu: niedyspozycji lektora, awarii w salach językowych oraz innych zdarzeń losowych. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym z grupą terminie lub kurs zostanie przedłużony o ilość odwołanych zajęć.
3. Instytucja Szkoleniowa nie pokrywa kosztów dojazdów na szkolenia stacjonarne.
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji i Udziału w Szkoleniu obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
5. Uczestnik, który uzyska 60% obecności w kursie, na ostatnich zajęciach otrzyma zaświadczenie ukończonego kursu językowego oraz raport o postępach w nauce, który pokaże jakie umiejętności słuchacz zdobył w trakcie Projektu.
6. Instytucja szkoleniowa nie gwarantuje możliwości kontynuacji kursu językowego  z lektorem, który prowadził grupę w Poprzedniej Edycji Projektu oraz nie gwarantuje tego, że lektor się nie zmieni w trakcie prowadzenia zajęć przez 3 miesiące.
7. Adres Biura Projektu: ul. J. H. Dąbrowskiego 38-40,  pokój 103, 70-100 Szczecin,
8. Tel. 91 484 19 60, kom. 508199196, e-mail: angielski@psi.edu.pl,
9.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Realizatora indywidualnie.
10. Aktualny Regulamin jest dostępny na tablicy informacyjnej w Biurze Projektu.