Opisy poziomów | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Opisy poziomów

Wychodząc na przeciw Twoim oczekiwaniom podajemy wykaz zagadnień i materiałów, które przyswoisz w trakcie trwania kursu 3 i 6 miesięcznego. Na każdy z poziomów języka angielskiego i języka niemieckiego zostajesz przydzielony za pomocą szczegółowych testów.

 

Co słuchacz potrafi kończąc odpowiedni poziom kursu języka angielskiego:

 

Starter – A1 (podzielony na dwa cykle po 3 miesiące)

 

Słuchacz  pozna podstawowe słowa i zwroty dotyczące:

 • przedstawiania się
 • rodziny (członkowie rodziny, dzieci, małżeństwo...)
 • wieku (ile lat, pytanie się o wiek, liczenie, daty, dni tygodnia, miesiące,lata)
 • jedzenia, napojów
 • rzeczy codziennego użytku
 • sklepu - kupowanie, pytanie się o cenę, itp.
 • miasta i poruszania się po nim (kino, teatr, kawiarnia, kierunki, jak dotrzeć do nich, ulice, itp.)
 • opisywania ludzi (wysoki, szczupły, kolor włosów, itp.)
 • domu, mieszkania (pokoje, sprzęt domowy, rzeczy które wykonujemy typu odkurzanie, sprzątanie...)
 • spędzania czasu wolnego
 • mówienia o swojej przeszłości (szkoła, czasy młodości, co się wydarzyło w danym roku, itp.)
 • pieniędzy (zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, praca, zawód)
 • planów na przyszłość

 

  Na poziomie Starter słuchacz nauczy się jak posługiwać się podstawowymi czasami w języku angielskim:

 • teraźniejszym – Present Simple
 • przeszłym – Past Simple
 • przyszłym dla planowania – be going to oraz innymi nieskomplikowanymi formami gramatycznymi jak liczba mnoga, liczby porządkowe (pierwszy, drugi, itd.), forma have got, przysłówki, częstotliwości (zawsze, często, czsami, rzadko...), przedimki określone i nieokreślone the, a, an.

    

 

Elementary - A2 (podzielony na dwa cykle po 3 miesiące)

 

Na poziomie podstawowym słuchaczowi zostaje wprowadzony czas przeszły (past simple), słuchacz zna kilkanaście nieregularnych czasowników czasu przeszłego, potrafi budować pytania, przeczenia w oparciu o przeszłosć, wprowadzenie czasu przyszlego oraz formy "zamierzam " (future simple oraz "going to")

 • umiejetnosc przedstawienia siebie, zaprezentowania (to be)
 • opis wykonywanych czynnosci, co potrafie czego nie potrafie (can, can't)
 • poruszanie sie w czasie (zapytanie o godzinę, wskazanie godziny; dni tygodnia oraz miesiące)
 • zachowanie sie  w sklepie, w restauracji,na lotnisku;  uzycie formy grzecznosciowej  (I would like)
 • umiejetność opisania posiadania (I have got, I haven't got)
 • opisywanie przedmiotów codziennego użytku (adjecives , nouns, etc.)
 • opisywanie położenia przedmiotów w przestrzeni (there is, there are)
 • opisywanie czynności w czasie prostym, wprowadzenie nieznanych dotąd słuchaczom czasowników w oparciu o czas teraźniejszy (presen simple, present continuous)

 

 

Pre-Intermediate – B1 (podzielony na dwa cykle po 3 miesiące)

 

Na tym poziomie słuchacz stopniowo będzie nabywał umiejętności swobodnego mówienia, rozumienia ze słuchu, tworzenia złożonych zdań i opinii na różne tematy. np.:

 • powiedzenie co lubi, czego nie lubi, opisanie swojego dnia codziennego
 • uczenie się mówienia o swoich osiągnięciach, zwyczajach
 • zadawanie złożonych pytań na różne tematy
 • uczeń poznaje coraz większy zasób słownictwa np. na temat jedzenia, radzenia sobie w restauracji, wyrażania opinii, opisywania siebie i innych, opisywania swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (z użyciem kilku poznanych czasów gramatycznych)
 • poznanie praktycznej wiedzy na temat wyjazdów, opisywania miejsc, radzenia sobie na lotnisku, w pociągu, autobusie, itp.
 • umiejętność poradzenia sobie w przypadku choroby-symptomy; jak się czujemy; jak się leczyć; jak poradzić sobie przy ewentualnej wizycie u lekarza w kraju anglojęzycznym
 • uczenie się mówienia o wymiarach i wagach
 • rozmowa i słownictwo na temat pracy, zawodów, kariery, zarabiania pieniędzy, przestępczości
 • pisania prostych, formalnych bądź nieformalnych listów, maili czy wspomnień

 

 

Oprócz wyżej wymienionych tematów kursant ćwiczy poznane na wcześniejszych poziomach formy i czasy gramatyczne oraz uczy się nowych:  

 • czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Simple, Future Simple, czas przyszły dla planowania be going to, Present Continuous dla przyszłości
 • stopniowanie przymiotników – np. dobry, lepszy, najlepszy
 • rozróżnianie rzeczowników policzlanych i niepoliczalnych
 • podstawowe zdania warunkowe – Conditionals I i II
 • podstawowa strona bierna – Passive
 • poznanie podstawowych form Mowy Zależnej – Reported speech
 • stosowanie nie istniejących w języku polskim Articles – a, an, the
 • rozumienie formy used to – ,,miałem w zwyczaju..."
 • czasowniki niewystępujące w języku polskim - Phrasal Verbs

 

 

Intermediate – B1+ (podzielony na dwa cykle po 3 miesiące)

 

Poziom Intermediate jest poziomem średniozaawansowanym, podczas którego kursant uczy się porozumiewania w każdej codziennej sytuacji komunikacyjnej. Uczy się:

 • rozpoczynać, prowadzić i rozwijać konwersację
 • wyrażać złożone opinię, zgadzać się lub nie z rozmówcą popierając to argumentami
 • spisać notakę podczas słuchania danej osoby
 • złożonego słownictwa stosowanego na codzień w życiu, mediach, gazetach, dotyczącego stylu życia, pieniędzy, biznesu, spędzania wolnego czasu
 • swobodnego opisywania osób; sytuacji z przeszłości;  życia codziennego, planów na przyszłość;zdjęć czy obrazów i odczuć jakie przywołują ,itp.
 • rozumienia prostych artukułów o charakterze naukowym czy badawczym, których język jest bardziej złożony od używanego na codzień
 • mówienia o pracy, o oczekiwaniach i ambicjach w stosunku co do niej. opisywania swoich umiejętności
 • pisania złożonych, opisowych formalnych i nieformalnych listów, maili, itp.

 

 

Pod względem gramatycznym na pozimie Intermediate słuchacz ćwiczy zastosowanie (wcześniej poznanych) i uczy się (nowych):

 • większości czasów gramatycznych istniejących w języku angielskim Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Simple, be going to, Present Continuous for Future, Question tags, szerszego zastosowania Czasowników modalnych, wszystkich form Zdań warunkowych, Conditionals 0, I, II, III
 • idiomów w języku angielskim
 • złożonego zastosowania Strony Biernej – Passive
 • kolejnych, niewystępujących w języku polskim  czasowników – Phrasal Verbs
 • zastosowania przedrostków i przyrostków w słowach

 

Upper Intermediate – B2 (podzielony na dwa cykle po 3 miesiące)

 

Poziom ten jest pierwszym, po którego skończeniu słuchacz będzie potrafił posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

 

Na poziomie B2 słuchacz nauczy się:

 • płynności i swobody konwersacji w stopniu zaawansowanym na praktycznie wszystkie możliwe tematy od spraw rodzinnych przez prace, którą wykonuje, ryzyko dnia codziennego po opisy odczuć i przemyśleń
 • jak sobie bezproblemowo poradzić podczas pobytu czasowego czy stałego w kraju anglojęzycznym
 • jak szybko i płynnie zrozumieć ,,ze słuchu” rodowitego mieszkańca Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych
 • czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych
 • pisania złożonych formalnych i nieformalnych tekstów

 

 

Ucząc się na poziomie B2, słuchacz pozna resztę (z niepoznanych na wcześniejszych poziomach) czasów i form gramatycznych języka angielskiego jak również, bedzie rozszerzał wiedzę na temat:

 • Future Perfect
 • Future Continuous
 • złożonych form –ing i bezokolicznika
 • złożonych form Obligation i Ability
 • modyfikowania stopnia wyższego
 • szerokiego stosowania Articles
 • struktur zdań warunkowych Conditionals
 • przedrostków i przyrostków
 • czasowników Phrasal Verbs z trzema członami
 • złożonych form Passive, Reported Speech itp.  

 

Co słuchacz potrafi kończąc odpowiedni poziom kursu języka niemieckiego:

 

Starter - A1

 

Po ukończeniu kursu na poziomie początkującym słuchacz będzie rozumiał i potrafił zastosować zwrot dotyczące:

 • przedstawiania się
 • pracy/zawodu
 • szczegółowych informacji o sobie ( wiek, adres, nr telefonu, stan cywilny, hobby, znajomość języków obcych)
 • zamawiania w restauracji (rodzaje dań oraz napojów, rozmowa z kelnerem, płatność,  zwroty grzecznościowe)
 • zakupów (zakupy w supermarkecie/sklepie meblowym, zasięganie informacji/orientacja w sklepie, pytanie o cenę, wyrażania swojego zdania na temat produktów)
 • jedzenia, napojów
 • pieniędzy (waluty, wymiana pieniędzy w kantorze, podawanie cen itp.)
 • mieszkania (nazwy mebli, pomieszczeń, typy domów, sprzęty)
 • wyrażania swojej opinii (zwroty: myślę, że…, uważam, że…, jestem pewien/a… itp.)

 

 

Słuchacz pozna również podstawy gramatyki języka niemieckiego:

 • czas teraźniejszy Präsens 
 • użycie czasowników regularnych oraz nieregularnych
 • formułowanie pytań (pytania rozstrzygające oraz uzupełniające)
 • użycie rodzajników określonych (der, die, das) i nieokreślonych (ein, eine)
 • przeczenia (nicht, kein/keine)
 • przypadki (biernik,celownik)
 • zaimki osobowe oraz dzierżawcze (mein, dein, sein…)

 

Osoba kończąca kurs na poziomie początkującym będzie w stanie zrozumieć, krótkie, proste dialogi oraz teksty dotyczące  życia codziennego (rozmowa telefoniczna, ogłoszenia w gazecie, krótkie artykuły)

 

Podstawowy - A1/2

 

Na  tym poziomie słuchacz będzie przede wszystkim rozwijał umiejętność swobodnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Jednocześnie pozna nowe struktury gramatyczne, przydatne do budowania i rozumienia dłuższych wypowiedzi.  

 

Słuchacz:

 • pozna słownictwo dotyczące: spędzania czasu wolnego (miejsca i formy spędzania czasu wolnego, nazwy dni, miesięcy, pór roku) obowiązków oraz czynności domowych rytmu dnia (godziny, pory dnia, opis swojego dnia), orientacji w mieście (nazwy budynków, instytucji, środków transportu miejskiego, zabytków, wydarzeń w mieście). 
 • nauczy się wyrażać swoje upodobania i życzenia, używając czasowników modalnych (mögen, wollen, möchten) opisywać miejsca, w których się znajduje, zadawać pytania o drogę oraz udzielać na nie odpowiedzi (pytania wo? oraz wohin?, użycie przyimków), opowiadać o czynnościach wykonywanych w pracy, w domu, w czasie wolnym, opowiadać o przebiegu swojego dnia w czasie teraźniejszym oraz w czasie przeszłym Perfekt, odpowiadać na sms-y, krótkie listy, maile oraz życzenia, reagować w nowych sytuacjach (na lotnisku, w hotelu, na dworcu…), prosić o udzielenie informacji (pytania wo finde ich…? wo gibt es hier…? wo ist denn…?)
 • pozna, niezbędne do komunikowania się struktury gramatyczne, czas przeszły Perfekt, czasowniki rozdzielnie złożone , okoliczniki miejsca oraz czasu (in, bei, zu, am, um itd., zaimki osobowe w bierniku, czasowniki modalne (wollen, mögen, sollen, dürfen, müssen, können, möchten)